कोशी प्रदेशको कृषि व्यापार प्रवर्धन रणनीति सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम

कोशी प्रदेशको कृषि व्यापार प्रवर्धन रणनीति सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम कोशी प्रदेशको कृषि व्यापार प्रवर्धन रणनीति सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम