F/Y 2080-81 Pre Budget Orientation Program

F/Y 2080-81 Pre Budget Orientation Program

Strategic Planning Workshop

Strategic Planning Workshop

6th AGM

6th AGM

स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्द्धनमा जोड

स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्द्धनमा जोड

महिला उद्यमीका लागि उपलब्ध अवसर र चुनौती सम्बन्धी अन्तरक्रिया

महिला उद्यमीका लागि उपलब्ध अवसर र चुनौती सम्बन्धी अन्तरक्रिया

News Clipping

Press Release

FNCCI News

Publications

ILO
Encompass
Welcome to ILO Encompass
Comptitiveness and Resilience AssessmentTool